Sedamnaesta redovna Skupština akcionara

April 30th, 2018

“TIZ” A.D. – u likvidaciji, Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i članom 39 Statuta Društva, kao i odluke Likvidacionog upravnika “TIZ” A.D. od 30.04.2018.

“TIZ” A.D. – u likvidaciji, Beograd, Cara Dušana 212, Zemun, objavljuje poziv o sazivanju

Sedamnaeste redovne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 02.06.2018 godine u 12 časova, u prostorijama Društva, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

  1. Otvaranje Skupštine “TIZ” A.D. – u likvidaciji
  2. Usvajanje zapisnika sa Šesnaeste sednice Skupštine
  3. Usvajanje izveštaja Likvidacionog upravnika o poslovanju Društva u 2017. godini
  4. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2017.godinu.
  5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu
  6. Donošenje odluke o usvajanju početnog likvidacionog Izveštaja

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 17.05. do 30.05.2018 godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 24.05.2018 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 30.05.2018 godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD – u likvidaciji, Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 17.05 do 30.05.2018 godine od 10 do 15 sati.

Poziv za Sedamnaestu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta najmanje 30 dana pre datuma održavanja Skupštine.

Likvidacioni upravnik
Dušan Babić