Izjava o šestomesečnom planu poslovanja – II

November 21st, 2008

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl.glasnk RS” br. 100/2006, 116/2006) Uprava akcionarskog društva TP TIZ AD Beograd iz Zemuna objavljuje sledeću

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine

 1. Poslovno ime , sedište i adresa
  Tekstilno preduzeće TIZ AD Beograd, Zemun, Cara Dušana 212
  Matični broj 07044879 PIB 100102668
 2. Web site i e-mail adresa
  www.tiz-ad.com, info@tiz-ad.com
 3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
  BD 222343/2006 od 13.12.2006.
 4. Delatnost
  17240 – proizvodnja svilenih tkanina
 5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora

  Bajić Milan – predsednik

  Babić Dušan, Divjak Miroslav, Pušonja Radivoje, Nikolovski Branko, Todosić Radenko, Mišić Marjan, Stojadinović Slavica i Jovanović – Đukanović Zorica – članovi

 6. Planom poslovanja za drugo polugodište 2008. godine predviđen je ukupan prihod od 1,000.000,00 dinara

Primerak ove izjave Društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

U Zemunu, 28.10.2008. godine

Predsednik Upravnog odbora
Bajić Milan