Osma redovna Skupština akcionara

May 25th, 2009

“TIZ” A.D. Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006),

Upravni odbor TP “TIZ” a.d. je na sednici od 25.05.2009 godine doneo odluku o sazivanju

Osme redovne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 30.06.2009 godine u 12 časova, u prostorijama TIZ ad, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

  1. Otvaranje Skupštine i imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika i komisije za glasanje od tri člana
  2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine “TIZ” a.d. Beograd
  3. Usvajanje zapisnika sa sedme sednice Skupštine
  4. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2008. godini
  5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2008.godinu, sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008.godinu.
  6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008.godinu
  7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i o izboru članova Upravnog odbora Društva
  8. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
  9. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Upravnog , Izvršnog i Nadzornog odbora
  10. Donošenje odluke o izboru revizora

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 1547 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1547 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 15.06. do 23.06.2009.godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 22.05.2009 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 23.06.2009. godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 15.06 do 25.06.2009. godine od 10 do 15 sati.

Poziv za osmu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva u skladu sa čl. 281 stav 4. Zakona o privrednim društvima i čl.23. Osnivačkog akta Društva, i u dnevnom listu “Politika” najmanje 30 dana pre datuma održavanja skupštine.

Predsednik UO
Bajić Milan