Izveštaj sa Devete redovne Skupštine

July 4th, 2010

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 17240

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom dogadjaju – o održanoj skupštini akcionara

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Dana 30.06.2010. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je IX redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke

  1. Usvojen je zapisnik sa osme Skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj upravnog odbora o radu između VIII i IX skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2009. godinu sa izveštajem revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2009. godinu.
  4. Doneta je odluka o rasporedjivanju dobiti za 2009. godinu
  5. Izabrana je predsednica skupštine Dobrila Bojović – Biro
  6. Izabrani su članovi Upravnog i predsednik i članovi Nadzornog odbora
  7. Izabran je revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2010. godinu

Beograd, 02.07.2010.
Predsednik Skupštine
Slavica Stojadinović