Istorijat TIZ

May 31st, 2007

Tekstilno preduzeće TIZ Zemun formirano je 1975. godine udruživanjem dva zemunska preduzeća i to Preduzeća za proizvodnju svilenih tkanina “Stevan Dukić” i Preduzeća za proizvodnju trikotaže i konfekcije “Istra”. U periodu 1975-1990. godine u TIZ-u je bilo pet programa koji su radili kao OOUR-i sa posebnim poslovnim računima.

Od 1990. do 1995. godine TIZ je poslovao kao jedinstveno društveno preduzeće, sa oko 1,500 radnika.

Usled blokade poslovnog računa i drugih problema, 23.06.1995. godine, rešenjem Privred-nog suda u Beogradu, uveden je stečajni postupak koji je trajao do 30.10.1997.godine kada je sudskim rešenjem utvrđeno prinudno poravnanje između poverilaca i TIZ-a kao stečajnogdužnika.

Posle stečaja preduzeće nastavlja poslovanje kao društveno preduzeće sa p.o. sve do 26.06.2003. godine, kada je privatizovano metodom javne aukcije i formirano akcionarsko društvo:

  • 70% kapitala preduzeća je prodato konzorcijumu NINA
  • 30% se prenosi na zaposlene besplatnom podelom akcija

Statusna promena je upisana u Trgovinskom sudu po Rešenju br. IX Fi 320/0 dana 23.1.2004 te kao akcionarsko društvo posluje sve do danas.