Godišnji izveštaj za 2010

July 15th, 2011

Na osnovu Čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(„Sl.gl. RS“ br. 47/2006) i Člana 4.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.gl. RS“ br. 100/06),

TP TIZ a.d. objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2010. godini

I. OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime

sedište i adresa:

Matični broj

PIB

TP TIZ AD

Beograd-Zemun, Cara Dušana 212

07044879

100102668

2. Web site

e-mail

www.tiz-ad.com

info@ tiz-ad.com

3. Broj i datum rešenja o upisu

u registar privrednih subjekata

BD 222343/2006

4. Delatnost:

17240 – proizvodnja tkanina svilenog tipa

5. Br.zaposlenih:

4

6. Br. akcionara

1.003

7. deset najvećih akcionara

Broj akcija na dan sastavljanja izveštaja

Učešće u kapitalu

( u %)

Akcijski fond RS

Nova Forma DOO

Nina DOO

SZR Birograf

Bg consulting DOO

Megateks MV DOO

Pobeks DOO

Fonlider DOO

AMC-Afrodite Mode Collection

Obnova komerc DOO

20320

13740

13272

12578

11828

10218

9066

8521

7146

6400

13,14

8,88

8,58

8,13

7,65

6,61

5,86

5,51

4,62

4,14

8. Vrednost osnovnog kapitala

14.188 hilj. rsd

9. Broj izdatih akcija(obične)

CFI kod

ISIN broj

154654

ESVUFR

RSTIZZE52363

10. Naziv i adresa ovlašćene

revizorske kuće

DST – revizija d.o.o. Beograd, Goce Delčeva 38/1

11. Organizovano tržište na koje su

uključene akcije

Beogradska berza a.d. Beograd -vanberzansko tržište

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1.Članovi Upravnog odbora

Ime, prezime, funkcija u Upravnom odboru i prebivalište

Broj i % akcija

koje poseduje

Isplaćeni iznos neto naknade

1. Milan Bajić, predsednik , Novi Beograd

2. Radivoje Pušonja, član, Beograd

3. Miroslav Divjak, član, Beograd

4. Marijan Mišić, član, Doboj- BiH

5. Dušan Babić, član, Beograd

42 – 0.027%

188.848

6. Zorica Jovanović-Đukanović, član, Beograd

188.848

7. Slavica Stojadinović, član, Beograd-Zemun

188.848

8. Branko Nikolovski, član, Beograd

3096 – 2,002 %

9. Radenko Todosić, član, Beograd

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. TIZ AD je u 2010. godini realizovao usvojenu politiku razvoja

2. Analiza poslovanja

000 RSD

Ukupni prihodi

76

Ukupni rashodi

15.364

Neto dobitak

15.288

Pokazatelji poslovanja

Naziv

Vrednost

Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapital) u %

-

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/sopstveni kapital) u %

-

Poslovni neto dobitak (posl. dobitak/neto prihod od prodaje)

-

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupan kapital)

0,85

I stepen likvidnosti (gotovina i got.ekv./kratkoročne obaveze)

0,02

II stepen likvidnosti( Obrtna imov.-Zalihe /kratkoročne obav.)

5,68

III stepen likvidnosti( Obrtna imov. /kratkoročne obav.)

5,68

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoročne obaveze – u 000)

65.222

Cena akcije – najviša

U 2010. nije bilo trgovanja

-

Cena akcije – najniža

-

Tržišna kapitalizacija – 31.12.2010.

27.528.412

Dobitak po akciji

-

Isplaćena dividenda

(rsd -bruto po akciji)

za 2007.

-

za 2008.

-

za 2009.

-

3. Promene bilansnih vrednosti

Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:

  • imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvodu iz finansijskih izveštaja),
  • neto dobitku, odnosno gubitku tog društva;

4. Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva;

5. Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija;

6. Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse;

7. Navesti iznos, način formiranja i upotrebu rezervi u poslednje dve godine;

8. Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja;

Beograd,
12.07.2011.god.
Generalni direktor,

Dušan Babić