Jedanaesta redovna Skupština akcionara

April 20th, 2012

“TIZ” A.D. Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011),

Upravni odbor TP “TIZ” a.d. je na sednici od 19.04.2012 godine doneo odluku o sazivanju

Jedanaeste redovne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 24.05.2012 godine u 12 časova, u prostorijama TIZ ad, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine i imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika i komisije za glasanje od tri člana
 2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine “TIZ” a.d. Beograd
 3. Usvajanje zapisnika sa Desete sednice Skupštine
 4. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011. godini
 5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu, sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2011.godinu.
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2011. godinu
 7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
 8. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora
 9. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta TIZ a.d.
 10. Donošenje odluke o usvajanju Statuta TIZ a.d.
 11. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine TIZ a.d.
 12. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
 13. Usvanje poslovnika o radu Odbora direktora
 14. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Odbora direktora
 15. Donošenje odluke o ustupanju trafoa Z-111, – Elektrodistribuciji Beograd
 16. Donošenje odluke o izboru revizora

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 07.05. do 21.05.2012. godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 23.04.2012 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 21.05.2012. godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 07.05 do 21.05.2012. godine od 10 do 15 sati.

Poziv za Jedanaestu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta najmanje 30 dana pre datuma održavanja.

Predsednik UO
Bajić Milan