Izveštaj sa jedanaeste redovne Skupštine

May 30th, 2012

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 17240

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Dana 24.05.2012. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XI redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

 1. Usvojen je zapisnik sa X sednice Skupštine akcionara
 2. Usvojen je izveštaj Upravnog odbora o radu između X i XI Skupštine Društva.
 3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2011.godinu sa izveštajem Revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2011. godinu.
 4. Doneta je odluka o pokriću gubitka za 2011.godinu
 5. Izabrana je predsednica Skupštine Dobrila Bojović-Biro
 6. Usvojen je osnivački akt TIZ AD
 7. Usvojen je Statut TIZ AD
 8. Usvojen je poslovnik o radu Skupštine TIZ AD
 9. Izabrani su članovi Odbora direktora
 10. Usvojen je poslovnik o radu Odbora direktora
 11. Izabran je Revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2012. godinu

Beograd, 25.05.2012.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro