Izveštaj sa šeste redovne Skupštine

January 6th, 2008

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 17240

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom dogadjaju – o održanoj skupštini akcionara

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Dana 12.12.2007. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je VI redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke

  1. Usvojen je zapisnik sa pete sednice skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj upravnog odbora o radu između V i VI skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2006.godinu sa izveštajem revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
  4. Doneta je odluka o pokriću gubitka za 2006.godinu
  5. Izabrana je predsednica skupštine Dobrila Bojović – Biro
  6. Izabrani su članovi Upravnog i predsednik i članovi Nadzornog odbora
  7. Doneta je odluka o naknadama članovima uprave i nadzora Društva
  8. Izabran je revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2007. godinu

Beograd, 19.12.2007.
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro