Izveštaj sa trinaeste redovne Skupštine

June 4th, 2014

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 1320

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

  • Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
  • Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2013.
  • Objava o pokriću gubitka za 2013.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 31.05.2014. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XIII redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je zapisnik sa XII sednice Skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora o radu između XII i XIII Skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu.
  4. Doneta je odluka o pokriću gubitka za 2013.godinu
  5. Izabrana je predsednica Skupštine Dobrila Bojović-Biro
  6. Izabran je Revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2014. godinu

Beograd, 04.06.2014.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro