Četrnaesta redovna Skupština akcionara

March 27th, 2015

“TIZ” A.D. Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i članom 39 Statuta Društva,

Odbor direktora TP “TIZ” a.d. je na sednici od 27.03.2015 godine doneo odluku o sazivanju

Četrnaeste redovne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 30.04.2015 godine u 12 časova, u prostorijama TIZ ad, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine i imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika i komisije za glasanje od tri člana
 2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine “TIZ” a.d. Beograd
 3. Usvajanje zapisnika sa Trinaeste sednice Skupštine
 4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2014. godini
 5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014.godinu.
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2014. godinu
 7. Donošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije privrednih društava čiji je osnivač “TIZ” a.d. Beograd i to:
  • Društvo za proizvodnju rublja i sportske opreme TIZ Istra d.o.o., Beograd (Zemun), Cara Dušana 212, Matični broj 17356119, PIB 100102650
  • Društvo za proizvodnju metražne robe TIZ Stevan Dukić – Tkačnica d.o.o., Beograd (Zemun), Dobanovačka 56, Matični broj 17354744, PIB 100102676
 8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2015. godinu

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 15.04. do 28.04.2015. godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 22.04.2015 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 28.04.2015. godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 15.04 do 28.04.2015. godine od 10 do 15 sati.

Poziv za Četrnaestu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta najmanje 30 dana pre datuma održavanja Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Mirjana Djurić