Izveštaj sa četrnaeste redovne Skupštine

April 30th, 2015

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 1320

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

  • Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
  • Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2014.
  • Objava o pokriću gubitka za 2014.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 30.04.2015. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XIV redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je zapisnik sa XIII sednice Skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora o radu između XIII i XIV Skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu.
  4. Doneta je odluka o pokriću gubitka za 2014.godinu
  5. Doneta je odluka o pokretanju postupka likvidacije privrednih društava čiji je osnivač TIZ
  6. Izabrana je predsednica Skupštine Dobrila Bojović-Biro
  7. Izabran je Revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2015. godinu

Beograd, 30.04.2015.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro