Petnaesta redovna Skupština akcionara

April 11th, 2016

“TIZ” A.D. Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i članom 39 Statuta Društva,

Odbor direktora TP “TIZ” a.d. je na sednici od 11.04.2016 godine doneo odluku o sazivanju

Petnaeste redovne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 14.05.2016 godine u 12 časova, u prostorijama TIZ ad, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

  1. Otvaranje Skupštine i imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika i komisije za glasanje od tri člana
  2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine “TIZ” a.d. Beograd
  3. Usvajanje zapisnika sa Četrnaeste sednice Skupštine
  4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2015. godini
  5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu, sa izveštajem revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2015.godinu.
  6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu
  7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
  8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2016. godinu

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 25.04. do 12.05.2016 godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 04.05.2016 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 12.05.2016 godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 25.04 do 12.05.2016 godine od 10 do 15 sati.

Poziv za Petnaestu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta najmanje 30 dana pre datuma održavanja Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Mirjana Djurić