Izveštaj sa petnaeste redovne Skupštine

May 16th, 2016

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 1320

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

  • Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
  • Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2015.
  • Objava o pokriću gubitka za 2015.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 14.05.2016. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XV redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je zapisnik sa XIV sednice Skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora o radu između XIV i XV Skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godinu sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2015. godinu.
  4. Doneta je Odluka o pokriću gubitka za 2015.godinu
  5. Doneta je Odluka o izboru članova Odbora direktora
  6. Izabrana je predsednica Skupštine Dobrila Bojović-Biro
  7. Izabran je Revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2016. godinu

Beograd, 14.05.2016.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro