Izveštaj sa sedamnaeste redovne Skupštine

June 2nd, 2018

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. – u likvidaciji, Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 1320

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

  • Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
  • Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2017.
  • Objava o pokriću gubitka za 2017.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 02.06.2018. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XVII redovna sednica Skupštine akcionara, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je zapisnik sa XVI sednice Skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj Likvidacionog upravnika o radu između XVI i XVII Skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu sa izveštajem Revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2017. godinu.
  4. Doneta je Odluka o pokriću gubitka za 2017.godinu
  5. Doneta je Odluka o usvajanju početnog likvidacionog Izveštaja

Beograd, 02.06.2018.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro