Osamnaesta vanredna Skupština akcionara

May 25th, 2018

“TIZ” A.D. – u likvidaciji, Beograd, Cara Dušana 212, Zemun

objavljuje Izveštaj o bitnom dogadjaju

sačinjen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim Društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i članom 39 Statuta Društva, kao i odluke Likvidacionog upravnika “TIZ” A.D. od 25.05.2018.

“TIZ” A.D. – u likvidaciji, Beograd, Cara Dušana 212, Zemun, objavljuje poziv o sazivanju

Osamnaeste vanredne Skupštine akcionara

koja će se održati dana 16.06.2018 godine u 12 časova, u prostorijama Društva, u Zemunu, Cara Dušana 212.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

Dnevni red

  1. Otvaranje Skupštine “TIZ” A.D. – u likvidaciji
  2. Usvajanje zapisnika sa Sedamnaeste sednice Skupštine
  3. Donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije
  4. Donošenje Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog Društva koje je prestalo likvidacijom
  5. Donošenje Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka
  6. Donošenje Odluke po zahtevu Biro Zvonimira

Pravo glasa na Skupštini imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici, koji su imaoci najmanje 155 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 155 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

Tekst punomoćja za pravna lica i fizička lica se objavljuje na internet stranici Društva www.tiz-ad.com ili se može preuzeti u prostorijama Društva u periodu od 06.06. do 14.06.2018 godine od 10 do 15 sati.

Tekstovi punomoćja u word .doc formatu

Dan utvrđivanja akcionara je 05.06.2018 godine.

Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara je 14.06.2018 godine.

Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu “TIZ” AD – u likvidaciji, Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, u periodu od 06.06 do 14.06.2018 godine od 10 do 15 sati.

Poziv za Osamnaestu vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na web sajtu Društva, internet stranici APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta najmanje 21 dan pre datuma održavanja Skupštine.

Likvidacioni upravnik
Dušan Babić