Izveštaj sa Osamnaeste vanredne skupštine

June 16th, 2018

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. – u likvidaciji, Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 1320

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj Skupštini akcionara

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala.

Dana 16.06.2018. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je XVIII vanredna sednica Skupštine akcionara, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je zapisnik sa XVII sednice Skupštine akcionara
  2. Doneta je Odluka po zahtevu Biro Zvonimira
  3. Doneta je Odluka o okončanju postupka likvidacije Društva
  4. Doneta je Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog Društva, koje je prestalo likvidacijom
  5. Doneta je Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka

Beograd, 16.06.2018.g
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro