Izveštaj sa sedme redovne Skupštine

July 3rd, 2008

Tekstilno preduzeće “TIZ” a.d. Beograd
Zemun, Cara Dušana 212
matični broj 07044879, šifra delatnosti 17240

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnom dogadjaju – o održanoj skupštini akcionara

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Dana 30.06.2008. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u ul. Cara Dušana 212 u Zemunu, održana je VII redovna sednica Skupštine akcionara TP “TIZ” a.d. Beograd, Zemun, Cara Dušana 212, sa objavljenim dnevnim redom.

Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke

  1. Usvojen je zapisnik sa šeste sednice skupštine akcionara
  2. Usvojen je izveštaj upravnog odbora o radu između VI i VII skupštine Društva.
  3. Usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju Društva za 2007.godinu sa izveštajem revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007. godinu.
  4. Doneta je odluka o pokriću gubitka za 2007.godinu
  5. Izabrana je predsednica skupštine Dobrila Bojović – Biro
  6. Izabrani su članovi Upravnog i predsednik i članovi Nadzornog odbora
  7. Doneta je odluka o naknadama članovima uprave i nadzora Društva
  8. Izabran je revizor “DST Revizija” za revizora Društva za 2008. godinu

Beograd, 02.07.2008.
Predsednik Skupštine
Dobrila Bojović – Biro